بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

اکتبر ۲۰۱۳ : گزارش گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

احمد شهید
سازمان ملل متحد گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
۱۲ مهر ۱۳۹۲
گزارش