بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی

به دستور دادستان انقلاب مرکز: کتب و نشریات مضره ضبط خواهد شد

احمد آذری قمی
روزنامه انقلاب اسلامی
۱۴ شهریور ۱۳۵۸
اطلاعیه

متن اطلاعیه به این شرح است:

"حسب دستور قائد اعظم امام خمینی در مورد آزادی مطبوعات و با توجه به این موضوعی که دادسرای انقلاب اسلامی مرکز به آزادی مطبوعات معتقد و تأکید خاص دارد که هر نشریه و کتاب مادام که خلاف مسیر انقلاب اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی و تمامیت و استقلال کشور نباشد حق انتشار دارند ولی متأسفانه در بعضی موارد مشاهده میگردد که کتبی طبع ونشر میشود که مخالف منافع ملی و تمامیت ارضی کشور هستند با توجه به مراتب فوق بدینوسیله به اطلاع کلیه موسسات نشر و طبع و چاپخانه ها و صحافی های استان مرکز میرساند که در چاپ کتب و جزوات بداقه نموده و موارد فوق را جهت چاپ و نشر در نظر گیرند. بدیهی است چنانچه خلافی مشاهده گردد دادسرای انقلاب اسلامی مرکز بالاضطرار و به منظور تحکیم و تثبیت جمهوری اسلامی ایران مبادرت به ضبط کتب و نشریات مضره خواهد نمود و متخلفین را شدیدأ تعقیب خواهند کرد."

احمد آذری قمی