بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی

دادستان کل انقلاب اسلامی: مجازات شدید برای فروشندگان نشریات غیر قانونی

علی قدوسی
روزنامه انقلاب اسلامی
۵ خرداد ۱۳۵۹
اطلاعیه

"هم میهنان عزیز، خواهران و برادران، به دنبال توقیف نشریات غیر قانونی و وابسته به گروههای امپریالیستی از طرف دادستان انقلاب اخیرأ مشاهده میشود برای پخش نشریات فوق از فرزندان معصوم استفاده میکنند، بدینوسیله به تمام هموطنان گرامی و پدران و مادرانی که فرزندانشان اسیر اهداف این گروهها شده اند هشدار میدهیم چنانچه فرزندانشان در رابطه با فروش یا همکاری با اینگونه نشریات دستگیر شوند از سه ماه تا شش ماه محکوم به حبس تأدیبی میگردند و به هیچ عنوان به مراجعه اولیاء مزبور ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنأ تمام پاسداران کمیته های انقلاب موظفند با مشاهده این عمل غیر قانونی فروشندگان نشریات توقیف شده را دستگیر و تحویل دادستانی کل انقلاب واقع در چهار راه قصر دهند."

دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران ـ علی قدوسی