بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی

اعمال خشونت دولتی در مورد مظنونان و محکومان جرایم عادی در جمهوری اسلامی ایران

بنیاد عبدالرحمن برومند
بنیادعبدالرحمن برومند
۲۲ اسفند ۱۳۹۱
گزارش