بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارش در باره ی وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

رینالدو گالیندوپل
سازمان ملل متحد
۸ بهمن ۱۳۷۱
گزارش