بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

کارشناسان ملل متحد خواهان تحقیقات مستقل و بی طرفانه در مورد مرگ ستار بهشتی در زندان شدند

۲۵ آبان ۱۳۹۱
اطلاعیه