بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

هویت افراد بازداشت شده در ایران باید در دسترس عموم مردم باشد

دیده بان حقوق بشر
۲۷ تیر ۱۳۷۸
اطلاعیه مطبوعاتی