بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

رئیس بخش حقوق بشر سازمان ملل از افزایش تعداد اعدامهای اخیر در ایران ابراز نگرانی کرد و از ایران خواست اعدامها را متوقف کند

سازمان ملل متحد
۱۳ بهمن ۱۳۸۹
اطلاعیه مطبوعاتی