بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

مشاهدات کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل (سال ۲۰۱۰)

سازمان ملل متحد
۵ شهریور ۱۳۸۹
گزارش