بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

بیانیه دیده بان حقوق بشر درباره گزارش «بررسی دوره ای جهانی» در مورد جمهوری اسلامی ایران

دیده بان حقوق بشر
۲۰ خرداد ۱۳۸۹
بیانیه