بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
حقوق بشر در مدیریت قضایی

مجموعه اسناد حقوق بشر در مديريت قضايی

سازمان ملل متحد
بنیاد برومند
۱۹ آذر ۱۳۸۸
قوانین بین الملل