بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

مجازات‌های بیرحمانه، غیر‌انسانی یا اهانت‌آمیز

قطع اعضاء و نابینا کردن

بنیاد عبدالرحمن برومند
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۴ اسفند ۱۳۹۶
بنیاد عبدالرحمن برومند
۲۴ آبان ۱۳۹۶
سیدخلیل سجادپو
۲۲ مهر ۱۳۹۶
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان
۱۶ مهر ۱۳۹۰