بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org

اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ۶.

طبق ماده ی نخست اعلامیه ی حاضر و با رعایت بند ۳ ماده ی یاد شده، حق آزادی اندیشه، وجدان، مذهب یا عقیده، از جمله شامل آزادی های زیر می شود: الف) انجام فرائض یک آیین و برگزاری نشست هایی در رابطه با یک مذهب یا یک عقیده، ایجاد و نگاهداری مکان هایی برای این اهداف، ب) آزادی بنیاد گذاری و نگاهداری نهادهای خیریٌه یا بشر دوستانه متناسب، ج) آزادی تهیه کردن، داشتن و به کار بردن اشیاء و لوازم ضروری، به میزان لازم، برای مراسم یا مصارف یک مذهب یا عقیده، د) آزادی نوشتن، چاپ و پخش نشریه در باره ی این موضوعات، ه) آزادی آموزش مذهب یا عقیده در مکان های مناسب با این هدف، و) آزادی درخواست کمک های داوطلبانه، مالی و غیره از افراد و نهادها، ز) آزادی تربیت کردن، منصوب کردن، انتخاب یا تعیین رهبران مورد نظر از طریق توارث ، بر طبق نیازها و هنجارهای هر مذهب یا عقیده، ح) آزادی رعایت روزهای تعطیلی و برگزاری جشن ها و مناسبت ها بر طبق تعالیم مذهبی یا عقیدتی، ط) آزادی ایجاد و برقراری ارتباط با افراد و جماعات در زمینه ی مذهب یا عقیده، در سطح ملی و بین المللی.