بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

ناشناس

درباره

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۶ بهمن ۱۳۷۹
محل: شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز