یاد آر

او مهندسی شیمی خوانده بود و بهمراه تنی چند از مخالفان نظام پادشاهی٬ نخست گروه ستاره سرخ و سپس سازمان راه کارگر را بنیان گذاشت. او در لرستان فردی شناخته شده بود. 

اعدام‌های گزارش شده

۲۸ ماه آوریل ۲۰۱۷
۲۰۶ سال جاری میلادی (۲۰۱۷)
۵۶۷ سال گذشته میلادی (۲۰۱۶)
۱۰۵۲ در سال ۲۰۱۵ میلادی
۹۶۴ در سال ۲۰۱۴ میلادی
۹۱۳ در سال ۲۰۱۳ میلادی
۵۷۹ در سال ۲۰۱۲ میلادی

گزیده‌ای از کتابخانه

مقامات قوه قضاییه ایران ادعا می کنند که قصاص ذاتا اسلامی است. در حقیقت تاریخ، کاربردها و اهداف آن بسیار پیچیده‌تر است.

سرگذشت‌های ناتمام: تصاویری از سرکوب دانشجویان در ایران

"سرگذشت‌های ناتمام" نمایشگاه سیاری است از داستان زندگی دانشجویان ایرانی. جوانانی که مجازات شدند، چرا که می‌خواستند از باورهایشان آزادانه سخن بگویند. هزاران قربانی در سه دهۀ اخیر، به بهانه‌های سیاسی به زندان افتادند یا جان باختند.

به سوی گذاری مسالمت آمیز در ایران
با گردآوری و ثبت موارد نقض حقوق بشر و پیشبرد ارزش‌های دموکراتیک

یادبود امید

برای هزاران قربانی اعدام از زن و مرد، پیر و جوان، با گذشته‌های گوناگون
اقدام شما مؤثراست
مگذارید زندگی‌های به تاراج رفته فراموش شوند اگر نام و نشانی از قربانیان دارید در اینجا وارد کنید