خبرنامه و تازه‌ها

مقامات جمهوری اسلامی ایران در تابستان ۱۳۹۵ فشار بر جامعه نوکیشان مسیحی که پیشینه اسلامی داشتند را به بالاترین حد خود رساندند.
قاضی به انکارهای مکرر علیرضا و شهادت سایر متهمان پرونده مبنی بر اینکه علیرضا سایر متهمان را نمی‌شناخته و هیچ دخالتی در تولید مواد مخدر نداشت، توجهی نکرد.

خبرنامه‌های پیشین