بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org

دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ۱.۲

هر دولت عضو تمامی اقدامات لازمه را برای الغای مجازات اعدام در صلاحیت خویش به عمل خواهد آورد.