بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاس ۱۴.۷

هیچکس را نمی توان برای جرمی که به علت اتهام آن بموجب حکم قطعی صادر طبق قانون آئین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه ؤده است مجددا مودر تعقیب و مجازات قرار داد.