بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی

نظام قضایی ایران: بغرنج و ناکارآمد

مرکز اسناد حقوق بشر ایران
۱۳۹۴ — ۱۳۹۵
گزارش