هیچ فرهنگ و هیچ دینی قتل بی گناهان را توجیه نمی کند

۲۶ آذر ۱۳۹۵

این خبرنامه در دست ترجمه است. برای متن انگلیسی آن روی  English کلیک کنید.